Herlev Bladet

Fagregister top ann 4
Realize brochure ann

Kunstgræsbane: Naboer får medhold i seks år gammel klagesag

Herlev Kommune er blevet pålagt at genbehandle en klagesag fra 2016 over kunstgræsbanen 'Elverroad' ved B1973. Kommunen skal blandt andet vurdere muligheden for at opsætte støjskærme ud for de støjplagede naboers haver.

Det må kræve en god portion stædighed, vedholdenhed og ikke mindst tålmodighed at holde liv i en seks år gammel klagesag primært omhandlende støj fra kunstgræsbanen ved B1973 også kaldet ‘Elverroad’. Men spørger man klagerne, har det kunnet betale sig. For nylig fik de nemlig besked om, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Herlev Kommunes afgørelse fra 12. december 2016 om påbud. Et påbud, der som svar på borgernes klage fra dengang gik ud på at begrænse brugstiderne for banen til senest klokken 21 i sommersæsonen og senest klokken 22 i vintersæsonen for på den måde at komme klagerne imøde.

De følte sig dog langt fra imødekommet, hvorfor de klagede til ankeinstansen, som gav kommunen medhold i december 2017. Det fik dog ikke klagerne til at give op. I juli 2021 anmodede de, denne gang repræsenteret af en advokat, Miljø- og Fødevareklagenævnet om at genoptage kommunens afgørelse fra december 2016, fordi de mente, der var begået sagsbehandlingsfejl, at der var kommet nye faktiske oplysninger af væsentlig betydning og nye retlige forhold. Alt sammen noget, som Miljø- og Fødevareklagenævnet har erklæret sig enig i, hvorfor Herlev Kommune nu skal genbehandle sagen.

LÆS OGSÅ: Så lang er Herlevs (vistnok) længste guirlande

‘Det er jo fint, at vi endelig bliver hørt, og man må jo forvente, at kommunen sørger for, at Miljøstyrelsens normer for støj bliver efterkommet fremadrettet. Ellers er det svært at have tillid til kommunen,’ lyder det i et skriftligt svar fra fire af de naboer, der står bag klagen – nemlig Ole Drost, Allan Christensen, Michael Lønberg og Toni Madsen. Klagen bakkes i øvrigt op af bestyrelsen for de 77 rækkehuse i Kirkehøj Kædehuse.

Kommunen skal undersøge støjafskærmning

Hvad er det så, de nævnte har fået medhold i?

Af afgørelsen, som Herlev Bladet har fået indsigt i, fremgår, at Miljø– og Fødevareklagenævnet vurderer, at Herlev Kommune i stedet for at tage udgangspunkt i Kløvermarkrapporten, som arbejder med maksimale støjgrænser på op til 55 decibel, burde have taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser fra 1984 for boligområder for åben og lav boligbebyggelse. Det skyldes, at Miljøstyrelsen ifølge Kunstgræsbanevejledningen fra 2018 ikke har udarbejdet vejledende støjgrænser om støj fra idrætsanlæg. Derfor gælder vejledningen fra 1984 om støj fra eksterne virksomheder, hvor grænserne er fastsat til henholdsvis 40 decibel (hverdage 18-22, lørdage 14-22 og søn- og helligdage 7-22) og 45 decibel (hverdage 7-18, lørdage 7-14).

fint, at vi endelig bliver hørt, og man må jo forvente, at kommunen sørger for, at Miljøstyrelsens normer for støj bliver efterkommet fremadrettet

Kommunen fik i 2015 udarbejdet et støjnotat, som måler et beregnet  maksimalt støjniveau på 51 decibel i skel ved beboelse nord for kunstgræsbanen, hvilket betyder en overskridelse af de vejledende støjgrænser på seks decibel i dagtimerne og 11 decibel i aftentimerne, lørdag eftermiddag og søn- og helligdage. Altså ifølge nævnet en ‘væsentlig støjulempe’.

Derudover vurderer Miljø- og Fødevareklagenævnet, at Herlev Kommune ikke har foretaget en tilstrækkelig undersøgelse af mulighederne for støjdæmpning, inden kommunen traf afgørelse om påbuddet i 2016. Blandt andet henviser man til, at der i Kløvermarkrapporten står, at en af mulighederne for at dæmpe støj er at opsætte støjskærme, hvilket ifølge kommunens eget støjnotat fra 2015 vil kunne gøres mere effektivt med lokale skærme ud for de enkelte nabohaver. Derfor ligger der i nævnets afgørelse, at kommunen skal undersøge, hvilke tiltag der bedst kan svare sig at bruge for at dæmpe støjen og ‘særligt muligheden for at opstille lokal støjafskærmning ved støjbelastede boliger i området, og omkostningerne herved’, lyder det.

Artiklen fortsætter under billedet.

Tv. Allan Christensen og Ole Drost fra 2016, hvor de klagede over kunstgræsbanens etablering (se baggrunden). Nu har de fået medhold i deres støjklage. Arkivfoto: Kenneth Hougaard.

Frygter lang sagsbehandlingstid

Tilbage står naboerne, der klagede første gang i 2015 over støjniveauet fra den bane, der var før kunstgræsbanen. Nu håber de bare, at der ikke går alt for lang tid, før kommunen kommer med en løsning.

‘Men med den hastighed kommunen arbejder i, kan vi desværre frygte, at der går meget lang tid, før der sker noget,’ lyder det i det skriftlige svar.

Hvad har gjort, at I er blevet ved med at fastholde jeres klage?

‘Det har vi gjort, fordi det er en realitet, at der i alle disse år har været støjgener, der overskrider støjgrænserne til stor gene for os. Samt at det hele tiden har været indlysende for os, at vi havde love og regler på vores side. Det er jo klart veldokumenteret i den støjrapport, som kommunen selv har lavet, at Miljøstyrelsens grænser for støj bliver overskredet,’ svarer de og tilføjer, at de også håber, at B1973 vil støtte op om, at der laves et støjreducerende hegn, så man kan undgå, at der udstedes begrænsninger i banens brugstid.’

I et mailsvar fra B1973’s formand, Henrik Cortsen, skriver han, at klubben er bekendt med sagen:

‘Som forening har vi forståelse for naboernes ønske om at reducere støjen, men vi vil lade det være op til kommunen og myndighederne at undersøge og vurdere, om en støjskærm har en effekt,’ lyder det.

Nyt påbud forventes til maj 2023

Herlev Bladet har også kontaktet Herlev Kommune, som bekræfter at have igangsat processen omkring et nyt påbud. Forvaltningen oplyser, at man vil behandle sagen igen og undervejs vurdere mulighederne for at nedbringe støjgenerne fra kunstgræsbanen. Det skal undersøges, om det vil være effektivt at opstille støjafskærmning, og hvad de økonomiske omkostninger ved denne løsning, vil være. ‘Det er miljømyndigheden (Herlev Kommune), der behandler sagen og grundejer (Herlev Kommune), der indhenter en ny støjrapport.’

Derudover oplyser kommunen, at man forventer at der blandt andet vil være en fire ugers høringsperiode, og at man forventer at kunne meddele det endelige påbud i maj 2023.

Det er jo klart veldokumenteret i den støjrapport, som kommunen selv har lavet, at Miljøstyrelsens grænser for støj bliver overskredet

Som offentlig myndig udtaler kommunen sig generelt ikke om enkeltsager. Dog fremgår det af nævnets afgørelse, at kommunen ikke mener at have begået nogle fejl og ikke mener, der er kommet nye oplysninger i sagen siden afgørelsen i 2016. Blandt andet anfører kommunen, at man har fulgt Miljøstyrelsens vejledning fra 1984 til vurdering af, om banen udgjorde en ‘væsentlig støjgene’, hvilket man anerkendte og derfor lavede påbuddet om brugstider fra 2016. Dog har man ikke fulgt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, men i stedet ‘fundet inspiration’ i Kløvermarkrapportens konklusioner om acceptable støjværdier, som er højere.

I den sammenhæng skriver kommunen blandt andet, at ‘støj fra idræt eller større forsamlinger er en anden type støj end virksomhedsstøj, at det er vanskeligt at fastsætte konkrete støjgrænser for menneskers tale og råb, og at myndighederne derfor i højere grad vil fastsætte påbud om drift, tekniske løsninger og afskærmning til begrænsning af støjen og ikke konkrete støjgrænser’.

LÆS Herlev Bladets historie om sagen fra 2016 her.

Du er måske også interesseret i

Der er lukket for kommentarer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!